کارگاه های آبان ماه 1400

                       

اولین ژورنال کلاپ پژوهشکده          کارگاه Real-Time PCR      کارگاه پروپوزال نویسی        کارگاه طراحی پرایمر

          دانلود                                        دانلود                                دانلود                                دانلود


کارگاه های پژوهشکده

محتوای مرتبط