آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های

 -توالی یابی

-فلوسایتومتری

-زتوسایزر و فریز درایر

-کشت سلول

-مولکولی (استخراج/PCR/Real -Time PCR/ الکتروفورز)

-میکروب، ویروس و انگل شناسی

-بیوشیمی

-سنتز نانو مواد

 


آزمایشگاه ها و تجهیزات پژوهشکده

محتوای مرتبط