اهداف، چشم انداز و ماموریت پژوهشکده


اهداف، چشم انداز و ماموریت

 ساماندهی و استفاده هدفمند از تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص مراکز تحقیقات تحت پوشش و ایجاد تشکیلات منسجم در زمینه ی اجرای پژوهشهای بنیادی، کاربردی و مداخله ای به منظور بسط نوآوری و افزایش کیفیت توان پژوهشی کشور، تولید علم، تجاری سازی دانش، توانمند سازی و تربیت نیروی انسان متخصص حسب مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور دستیابی به مرجعیت علمی در زمینه پژوهشی منطبق بر رسالت پژوهشکده.

 برنامه هاي ما برای رسیدن به اهداف فوق عبارتند از:

- ایجاد مرجعیت علمی برای موضوع مورد نظر در سطح استانی، ملی و بین المللی

- تعیین نیاز های پژوهشی در حیطه موضوع پژوهشکده در سطح استانی، ملی و منطقه ای جهت برنامه ریزی

سیاستگزاری مناسب برای دستیابی به اهداف

- توسعه دانش و بکار گیری آخرین یافته های علمی در زمینه پژوهشی مورد نظر پژوهشکده

- ارتقاء کمی و کیفی پژوهشهای مرتبط با فعالیت پژوهشکده

- تلاش و همراه در جهت دستیابی به نقشه جامع علمی کشور و تولید ثروت ملی بر اساس برنامه و سیاستهای

پژوهشکده

- بستر سازی به منظور ایجاد و توسعه فناوری های مبتنی بر پژوهش و توسعه سلامت

 


معرفی پژوهشکده

محتوای مرتبط