تاریخچه

به منظور گسترش و توسعه پژوهش و فناوری و انسجام بیشتر تحقیقات مرتبط با حوزه سلامت و همچنین جهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت ودراز مدت در زمینه ارتقاء سطح سلامت در کشور بر اساس سیاست های کلان سلامت طبق موصوبه شماره 406/500/د شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، پژوهشکده تاسیس شد. پژوهشکده مجموعه ای ماموریت محور متشکل از حداقل 3 مرکز تحقیقات )مشتمل بر مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان و مرکز تحقیقات سلولی-مولکولی) است که دارای اهداف و ماموریت مشترک در زمینه ارتقای سلامت می باشند. این مراکز، فعالیت های پژوهشی خود را به صورت انسجام یافته در راستای سیاست های کل پژوهشکده به انجام رسانده ودر ساختار تشکیلات آن جای دارند.

 


معرفی پژوهشکده

محتوای مرتبط