معاون آموزشی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر لیلی محمدی

مرتبه علمی/رشته تحصیلی:استادیار مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس:05433295665

پست الکترونیک: lailimohamadi@gmail.com

دانلود فایل CV


مدیریت پژوهشکده

محتوای مرتبط