تماس با پژوهشکده

ایمیل پژوهشکده: rti@zaums.ac.ir

وب سایت پژوهشکدهhttp://rti.zaums.ac.ir

تلفن پژوهشکده33295665-05433295664

آدرس پژوهشکدهبزرگراه خلیج فارس- بیمارستان علی ابن طالب (ع)- پژوهشکده سل مقاوم به درمان- مجتمع مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

کدپستی پژوهشکده: 9816743111


محتوای مرتبط