ریاست پژوهشکده

ریاست پژوهشکده از سال 1400 تا کنون

نام و نام خانوادگی: دکتر مرضیه قاسمی

مرتبه علمی/رشته تحصیلیدانشیار نازایی و IVF

پست الکترونیک: drghasemim@yahoo.com

دانلود فایل CV

 

ریاست پژوهشکده از سال 1398 تا سال 1399

نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا کمیلی

مرتبه علمی/رشته تحصیلی: دانشیار فیزیولوژی پزشکی

پست الکترونیک: rkomeili@gmail.com

دانلود فایل CV

 

ریاست پژوهشکده از سال 1392 تا 1398

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود صالحی شهستان

مرتبه علمی/رشته تحصیلیاستاد بیماری های عفونی

پست الکترونیک: shahestan@gmail.com

دانلود فایل CV


مدیریت پژوهشکده

محتوای مرتبط